Jump to content
Sign in to follow this  
huumlaar

Sexy Syphalus

Recommended Posts

โรคซิฟิลิส (Syphilis) จุดจบของลำยอง

 

 

หลายคนคิดว่าโรคที่ลำยอง ในละครทองเนื้อเà¸à¹‰à¸² เป็นà¸à¹‡à¸„ือ HIV à¹à¸•à¹ˆà¸—ี่จริงà¹à¸¥à¹‰à¸§à¹„ม่ใช่นะค่ะ à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸›à¹‡à¸™à¹‚รคที่คล้ายๆà¸à¸±à¸™à¸¡à¸²à¸ เค้าเรียà¸à¸à¸±à¸™à¸§à¹ˆà¸²à¹‚รค "ซิฟิลิส" คือ ถ้ารู้อาà¸à¸²à¸£à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸£à¸´à¹ˆà¸¡à¹à¸£à¸ หรือ ระยะà¹à¸£à¸à¹† à¸à¹‡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–หายขาดได้เป็นปà¸à¸•à¸´à¸„่ะ à¹à¸•à¹ˆà¸–้าได้รับเชื้อใหม่à¸à¹‡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¹€à¸›à¹‡à¸™ ใหม่ได้เหมือนà¸à¸±à¸™à¸™à¸°à¸„ะ

 

14164152u2pvvrz2p2l2ih.jpg.thumb.jpg

 

 

(ภาพประà¸à¸­à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸¥à¸°à¸„รทองเนื้อเà¸à¹‰à¸²)

 

 

โรคซิฟิลิส ติดต่อà¸à¸±à¸™à¹„ด้อย่างไร

 

 

คนเราสามารถรับเชื้อซิฟิลิสได้ 3 ทาง คือ

 

 

1. ทางเพศสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านทางเยื่อบุช่องคลอด ท่อปัสสาวะ

 

 

2. ติดต่อผ่านà¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¸¡à¸œà¸±à¸ªà¹à¸œà¸¥à¸—ี่มีเชื้อ โดยผ่านทางผิวหนัง เยื่อบุตา ปาà¸

 

 

3. จาà¸à¹à¸¡à¹ˆà¸ªà¸¹à¹ˆà¸¥à¸¹à¸ โดยหาà¸à¸¡à¸²à¸£à¸”าเป็นซิฟิลิส จะถ่ายทอดโรคนี้สู่ทารà¸à¹ƒà¸™à¸„รรภ์ได้ โดยเรียà¸à¹€à¸”็à¸à¸—ี่เป็นซิฟิลิสจาà¸à¸ªà¸²à¹€à¸«à¸•à¸¸à¸™à¸µà¹‰à¸§à¹ˆà¸² ซิฟิลิสà¹à¸•à¹ˆà¸à¸³à¹€à¸™à¸´à¸” (Congenital Syphilis) จะà¹à¸ªà¸”งอาà¸à¸²à¸£à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¸„ลอดได้ 3-8 สัปดาห์ à¹à¸¥à¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¹€à¸¥à¹‡à¸à¸™à¹‰à¸­à¸¢à¸¡à¸²à¸ จนà¹à¸—บไม่ทันได้สังเà¸à¸• เช่น มีตุ่มผื่นขึ้นเพียงเล็à¸à¸™à¹‰à¸­à¸¢à¹€à¸—่านั้น à¹à¸•à¹ˆà¸¡à¸²à¸­à¸­à¸à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¸¡à¸²à¸ ๆ เข้าเมื่อตอนโต ซึ่งà¸à¹‡à¹€à¸‚้าสู่ระยะที่สี่à¹à¸¥à¹‰à¸§ หรือบางคนอาจà¹à¸ªà¸”งอาà¸à¸²à¸£à¸žà¸´à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¸¡à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¹€à¸«à¹‡à¸™à¹„ด้ชัด

 

 

141231mfjgo6uqwq9f9fb4.jpg

 

 

อาà¸à¸²à¸£à¸‚องโรคซิฟิลิส

 

ซิฟิลิส ส่วนใหà¸à¹ˆà¸¡à¸±à¸à¸žà¸šà¹ƒà¸™à¸œà¸¹à¹‰à¸Šà¸²à¸¢ โดยผู้ป่วยซิฟิลิสจะมีอาà¸à¸²à¸£à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¹à¸šà¸š ขึ้นอยู่à¸à¸±à¸šà¸£à¸°à¸¢à¸°à¸‚องโรค ซึ่งà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¹€à¸›à¹‡à¸™ 4 ขั้น คือ

 

ระยะà¹à¸£à¸ Primary Syphilis

 

เชื้อซิฟิลิสจะเข้าทางเยื่อบุ หรือรอยถลอภรอยà¹à¸œà¸¥à¸—ี่ผิวหนังซึ่งมัà¸à¸žà¸šà¸—ี่อวัยวะเพศชาย อัณฑะ ทวารหนัภช่องคลอด ริมà¸à¸µà¸›à¸²à¸ à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸±à¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹€à¸žà¸µà¸¢à¸‡à¹à¸œà¸¥à¹€à¸”ียว ลัà¸à¸©à¸“ะเป็นà¹à¸œà¸¥à¸£à¸´à¸¡à¹à¸‚็ง คือà¹à¸œà¸¥à¸¡à¸µà¸‚อบนูนà¹à¸‚็ง à¹à¸•à¹ˆà¹„ม่เจ็บ à¹à¸¥à¸°à¸”ูสะอาด ต่อมน้ำเหลืองจะโต

 

 

จาà¸à¸™à¸±à¹‰à¸™à¸­à¸µà¸ 10-90 วัน หลังจาà¸à¹„ด้รับเชื้อจะเà¸à¸´à¸”ตุ่มà¹à¸”งà¹à¸•à¸à¸­à¸­à¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹à¸œà¸¥à¸—ี่อวัยวะเพศ ตรงบริเวณที่เชื้อเข้า à¹à¸œà¸¥à¸—ี่เห็นจะเป็นอยู่ 1-5 สัปดาห์ à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸ˆà¸°à¸«à¸²à¸¢à¹„ปเองได้ à¹à¸•à¹ˆà¹à¸¡à¹‰à¹à¸œà¸¥à¸ˆà¸°à¸«à¸²à¸¢à¹à¸¥à¹‰à¸§ ยังคงมีเชื้อซิฟิลิสในà¸à¸£à¸°à¹à¸ªà¹€à¸¥à¸·à¸­à¸”อยู่ อย่างไรà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ หาà¸à¸œà¸¹à¹‰à¹„ด้รับเชื้อซิฟิลิสเป็นโรคเอดส์อยู่à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸«à¸™à¹‰à¸² à¹à¸œà¸¥à¸—ี่ปราà¸à¸Žà¸ˆà¸°à¸¡à¸µà¸‚นาดใหà¸à¹ˆ à¹à¸¥à¸°à¸à¸”เจ็บมาà¸

 

 

ระยะที่ 2 Secondary Syphilis

 

หาà¸à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¹ˆà¸§à¸¢à¸‹à¸´à¸Ÿà¸´à¸¥à¸´à¸ªà¹„ม่ได้รับà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹ƒà¸™à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹à¸£à¸ จนà¸à¸£à¸°à¸—ั่งล่วงเลยมาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ซิฟิลิสจะเข้าสู่ระยะที่สอง โดยเชื้อจะà¸à¸£à¸°à¸ˆà¸²à¸¢à¹„ปตามà¸à¸£à¸°à¹à¸ªà¹€à¸¥à¸·à¸­à¸” ทำให้เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามข้อ เพราะข้ออัà¸à¹€à¸ªà¸š

 

 

นอà¸à¸ˆà¸²à¸à¸™à¸µà¹‰à¸¢à¸±à¸‡à¸›à¸£à¸²à¸à¸Žà¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¸„ัภคือ ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ มีผื่นสีà¹à¸”งน้ำตาลขึ้นที่à¸à¹ˆà¸²à¸¡à¸·à¸­ à¸à¹ˆà¸²à¹€à¸—้า à¹à¸¥à¸°à¸­à¸²à¸ˆà¸žà¸šà¹„ด้ทั่วตัว โดยที่ไม่คัน รวมทั้งยังอาจพบผื่นสีเทาในปาภคอ à¹à¸¥à¸°à¸›à¸²à¸à¸¡à¸”ลูภà¹à¸¥à¸°à¸­à¸²à¸ˆà¸žà¸šà¸«à¸¹à¸” Condylomata lata ในบริเวณที่อับชื้น เช่น รัà¸à¹à¸£à¹‰ ทวารหนัภขาหนีบ ระยะนี้จึงอาจเรียà¸à¹„ด้ว่า ระยะเข้าข้อ หรือออà¸à¸”อภอย่างไรà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ อาà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸™à¸‚ั้นนี้จะเป็นอยู่ประมาณ 1-3 เดือนà¹à¸¥à¸°à¸ˆà¸°à¸«à¸²à¸¢à¹„ปได้เอง โดยอาจà¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸‹à¹‰à¸³à¹„ด้ใหม่

 

ระยะที่ 3 Latent Stage หรือ ระยะà¹à¸à¸‡

 

ระยะนี้อาจà¸à¸´à¸™à¹€à¸§à¸¥à¸²à¸™à¸²à¸™à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸›à¸µà¸«à¸¥à¸±à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¹„ด้รับเชื้อเลยทีเดียว à¹à¸¥à¸°à¸ˆà¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸£à¸°à¸¢à¸°à¸—ี่ไม่มีอาà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸” ๆ ของโรคปราà¸à¸Žà¸­à¸­à¸à¸¡à¸² à¹à¸•à¹ˆà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¹€à¸à¸´à¸”ผื่นได้เหมือนในระยะที่ 2 ดังนั้นà¸à¸²à¸£à¹€à¸ˆà¸²à¸°à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸”ไปตรวจเป็นทางเดียวที่จะตรวจสอบได้ว่า เป็นโรคซิฟิลิสหรือไม่ à¹à¸¥à¸°à¸«à¸²à¸à¸ªà¸•à¸£à¸µà¸—ี่มีเชื้อซิฟิลิสเข้าสู่ขั้นที่ 3 นี้เà¸à¸´à¸”ตั้งครรภ์ เชื้อซิฟิลิสจะสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูà¸à¹ƒà¸™à¸„รรภ์ได้

 

ระยะที่ 4 Late Stage (Tertiary)

 

ระยะนี้จะà¸à¸´à¸™à¹€à¸§à¸¥à¸² 2–30 ปี หลังได้รับเชื้อ โดยเชื้อจะเข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ภายใน ทำให้เà¸à¸´à¸”ความผิดปà¸à¸•à¸´ เช่น ซิฟิลิสระบบหัวใจà¹à¸¥à¸°à¸«à¸¥à¸­à¸”เลือด ซิฟิลิสระบบประสาท อาจทำให้ตาบอด หูหนวภà¸à¸£à¸°à¸”ูà¸à¸«à¸±à¸à¹„ด้ง่าย ซึ่งหาà¸à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹„ม่ทัน จะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ถูà¸à¸—ำลายจนไม่สามารถà¸à¸¥à¸±à¸šà¹€à¸›à¹‡à¸™à¸›à¸à¸•à¸´à¹„ด้ ส่วนเด็à¸à¹ƒà¸™à¸„รรภ์ที่ได้รับเชื้อจาà¸à¸¡à¸²à¸£à¸”าà¸à¹‡à¸­à¸²à¸ˆà¹€à¸à¸´à¸”ความผิดปà¸à¸•à¸´ พิà¸à¸²à¸£ เสียชีวิตตั้งà¹à¸•à¹ˆà¹ƒà¸™à¸„รรภ์ หรือเสียชีวิตหลังคลอดได้

 

 

141641btdfv5j1vyb4xtvb.jpg

 

 

(ภาพประà¸à¸­à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸¥à¸°à¸„รทองเนื้อเà¸à¹‰à¸²)

 

 

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น ซิฟิลิส

 

à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸°à¸žà¸´à¸ªà¸¹à¸ˆà¸™à¹Œà¸§à¹ˆà¸²à¹€à¸›à¹‡à¸™ ซิฟิลิส หรือไม่ สามารถทำโดยนำน้ำเหลืองจาà¸à¹à¸œà¸¥ หรือผื่นที่ปราà¸à¸Žà¸šà¸™à¸•à¸±à¸§à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¹ˆà¸§à¸¢à¹„ปส่องà¸à¸¥à¹‰à¸­à¸‡ เพื่อหาตัวเชื้อโรค หรืออาจจะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิต่อเชื้อซิฟิลิสà¸à¹‡à¹„ด้

 

à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹‚รคซิฟิลิส

 

ผู้ป่วยโรคซิฟิลิสไม่ต้องà¸à¸±à¸‡à¸§à¸¥à¹„ป เพราะหาà¸à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸žà¸šà¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆà¸£à¸°à¸¢à¸°à¸•à¹‰à¸™ ๆ จะสามารถรัà¸à¸©à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¸«à¸²à¸¢à¸‚าดได้ โดยà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸›à¸£à¸°à¸—านยาปà¸à¸´à¸Šà¸µà¸§à¸™à¸° เพนนิซิลลิน เป็นเวลา 1-3 สัปดาห์ ทั้งนี้ระยะเวลาà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸‚ึ้นà¸à¸±à¸šà¸£à¸°à¸¢à¸°à¸‚องโรคที่เป็นด้วย à¹à¸¥à¸°à¸«à¸²à¸à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¹ˆà¸§à¸¢à¸¡à¸µà¸„ู่สมรสà¸à¹‡à¸„วรได้รับà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸„ู่à¸à¸±à¸™

 

 

อย่างไรà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ à¹à¸¡à¹‰à¸ˆà¸°à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸«à¸²à¸¢à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸‹à¹‰à¸³à¸­à¸µà¸à¹ƒà¸™à¸Šà¹ˆà¸§à¸‡à¹à¸£à¸ ทุภๆ 3 เดือนจนครบ 3 ปี เพราะอาจมีเชื้อหลบในà¹à¸­à¸šà¹à¸à¸‡à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆ à¹à¸¥à¸°à¸ˆà¸°à¹„ด้à¹à¸™à¹ˆà¹ƒà¸ˆà¸§à¹ˆà¸²à¹‚รคหายขาด ทั้งนี้ ระหว่างà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹‚รคซิฟิลิส ผู้ป่วยต้องปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸„ำสั่งของà¹à¸žà¸—ย์อย่างเคร่งครัด งดà¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¹€à¸žà¸¨à¸ªà¸±à¸¡à¸žà¸±à¸™à¸˜à¹Œ เพื่อป้องà¸à¸±à¸™à¸à¸²à¸£à¹à¸žà¸£à¹ˆà¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¹„ปสู่บุคคลอื่น

 

 

 

 

(ภาพประà¸à¸­à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸¥à¸°à¸„รทองเนื้อเà¸à¹‰à¸²)

à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸ˆà¸°à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸±à¸™ ซิฟิลิส ได้อย่างไร

 

ที่ทำได้à¹à¸¥à¸°à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸—ี่สุดในà¸à¸²à¸£à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸±à¸™à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¹‚รค ซิฟิลิส นี้à¸à¹‡à¸„ือ ควรป้องà¸à¸±à¸™à¸”้วยà¸à¸²à¸£à¸ªà¸§à¸¡à¸–ุงยางอนามัยทุà¸à¸„รั้งเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ à¹à¸¥à¸°à¹„ม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หาà¸à¸ˆà¸°à¹à¸•à¹ˆà¸‡à¸‡à¸²à¸™à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸ˆà¸¹à¸‡à¸¡à¸·à¸­à¸„นรัà¸à¹„ปตรวจเลือดà¸à¹ˆà¸­à¸™à¹à¸•à¹ˆà¸‡à¸‡à¸²à¸™ เพื่อว่าหาà¸à¸žà¸šà¹ƒà¸„รเป็นโรคนี้จะได้รัà¸à¸©à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¸«à¸²à¸¢à¸‚าดà¸à¹ˆà¸­à¸™

 

 

นอภจาà¸à¸™à¸µà¹‰à¹ƒà¸„รที่มีอาà¸à¸²à¸£à¸œà¸´à¸”ปà¸à¸•à¸´ ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรค ควรรีบไปพบà¹à¸žà¸—ย์เพื่อรับà¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸™à¸´à¸ˆà¸‰à¸±à¸¢à¹‚ดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รัà¸à¸©à¸²à¹‚รคได้ทันท่วงที à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸ˆà¸°à¸ªà¸²à¸¢à¸ˆà¸™à¹€à¸à¸´à¸™à¹€à¸¢à¸µà¸¢à¸§à¸¢à¸²

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Don't try and evade the issue, I've been out drinking with you three before!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...