Jump to content
Sign in to follow this  
huumlaar

Sexy Syphalus

Recommended Posts

โรคซิฟิลิส (Syphilis) จุดจบของลำยอง

 

 

หลายคนคิดว่าโรคที่ลำยอง ในละครทองเนื้อเà¸à¹‰à¸² เป็นà¸à¹‡à¸„ือ HIV à¹à¸•à¹ˆà¸—ี่จริงà¹à¸¥à¹‰à¸§à¹„ม่ใช่นะค่ะ à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸›à¹‡à¸™à¹‚รคที่คล้ายๆà¸à¸±à¸™à¸¡à¸²à¸ เค้าเรียà¸à¸à¸±à¸™à¸§à¹ˆà¸²à¹‚รค "ซิฟิลิส" คือ ถ้ารู้อาà¸à¸²à¸£à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆà¹€à¸£à¸´à¹ˆà¸¡à¹à¸£à¸ หรือ ระยะà¹à¸£à¸à¹† à¸à¹‡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–หายขาดได้เป็นปà¸à¸•à¸´à¸„่ะ à¹à¸•à¹ˆà¸–้าได้รับเชื้อใหม่à¸à¹‡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸–à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¹€à¸›à¹‡à¸™ ใหม่ได้เหมือนà¸à¸±à¸™à¸™à¸°à¸„ะ

 

14164152u2pvvrz2p2l2ih.jpg.thumb.jpg

 

 

(ภาพประà¸à¸­à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸¥à¸°à¸„รทองเนื้อเà¸à¹‰à¸²)

 

 

โรคซิฟิลิส ติดต่อà¸à¸±à¸™à¹„ด้อย่างไร

 

 

คนเราสามารถรับเชื้อซิฟิลิสได้ 3 ทาง คือ

 

 

1. ทางเพศสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านทางเยื่อบุช่องคลอด ท่อปัสสาวะ

 

 

2. ติดต่อผ่านà¸à¸²à¸£à¸ªà¸±à¸¡à¸œà¸±à¸ªà¹à¸œà¸¥à¸—ี่มีเชื้อ โดยผ่านทางผิวหนัง เยื่อบุตา ปาà¸

 

 

3. จาà¸à¹à¸¡à¹ˆà¸ªà¸¹à¹ˆà¸¥à¸¹à¸ โดยหาà¸à¸¡à¸²à¸£à¸”าเป็นซิฟิลิส จะถ่ายทอดโรคนี้สู่ทารà¸à¹ƒà¸™à¸„รรภ์ได้ โดยเรียà¸à¹€à¸”็à¸à¸—ี่เป็นซิฟิลิสจาà¸à¸ªà¸²à¹€à¸«à¸•à¸¸à¸™à¸µà¹‰à¸§à¹ˆà¸² ซิฟิลิสà¹à¸•à¹ˆà¸à¸³à¹€à¸™à¸´à¸” (Congenital Syphilis) จะà¹à¸ªà¸”งอาà¸à¸²à¸£à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¸„ลอดได้ 3-8 สัปดาห์ à¹à¸¥à¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¹€à¸¥à¹‡à¸à¸™à¹‰à¸­à¸¢à¸¡à¸²à¸ จนà¹à¸—บไม่ทันได้สังเà¸à¸• เช่น มีตุ่มผื่นขึ้นเพียงเล็à¸à¸™à¹‰à¸­à¸¢à¹€à¸—่านั้น à¹à¸•à¹ˆà¸¡à¸²à¸­à¸­à¸à¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¸¡à¸²à¸ ๆ เข้าเมื่อตอนโต ซึ่งà¸à¹‡à¹€à¸‚้าสู่ระยะที่สี่à¹à¸¥à¹‰à¸§ หรือบางคนอาจà¹à¸ªà¸”งอาà¸à¸²à¸£à¸žà¸´à¸à¸²à¸£à¸­à¸­à¸à¸¡à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¹€à¸«à¹‡à¸™à¹„ด้ชัด

 

 

141231mfjgo6uqwq9f9fb4.jpg

 

 

อาà¸à¸²à¸£à¸‚องโรคซิฟิลิส

 

ซิฟิลิส ส่วนใหà¸à¹ˆà¸¡à¸±à¸à¸žà¸šà¹ƒà¸™à¸œà¸¹à¹‰à¸Šà¸²à¸¢ โดยผู้ป่วยซิฟิลิสจะมีอาà¸à¸²à¸£à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¹à¸šà¸š ขึ้นอยู่à¸à¸±à¸šà¸£à¸°à¸¢à¸°à¸‚องโรค ซึ่งà¹à¸šà¹ˆà¸‡à¹€à¸›à¹‡à¸™ 4 ขั้น คือ

 

ระยะà¹à¸£à¸ Primary Syphilis

 

เชื้อซิฟิลิสจะเข้าทางเยื่อบุ หรือรอยถลอภรอยà¹à¸œà¸¥à¸—ี่ผิวหนังซึ่งมัà¸à¸žà¸šà¸—ี่อวัยวะเพศชาย อัณฑะ ทวารหนัภช่องคลอด ริมà¸à¸µà¸›à¸²à¸ à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸±à¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹€à¸žà¸µà¸¢à¸‡à¹à¸œà¸¥à¹€à¸”ียว ลัà¸à¸©à¸“ะเป็นà¹à¸œà¸¥à¸£à¸´à¸¡à¹à¸‚็ง คือà¹à¸œà¸¥à¸¡à¸µà¸‚อบนูนà¹à¸‚็ง à¹à¸•à¹ˆà¹„ม่เจ็บ à¹à¸¥à¸°à¸”ูสะอาด ต่อมน้ำเหลืองจะโต

 

 

จาà¸à¸™à¸±à¹‰à¸™à¸­à¸µà¸ 10-90 วัน หลังจาà¸à¹„ด้รับเชื้อจะเà¸à¸´à¸”ตุ่มà¹à¸”งà¹à¸•à¸à¸­à¸­à¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹à¸œà¸¥à¸—ี่อวัยวะเพศ ตรงบริเวณที่เชื้อเข้า à¹à¸œà¸¥à¸—ี่เห็นจะเป็นอยู่ 1-5 สัปดาห์ à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸ˆà¸°à¸«à¸²à¸¢à¹„ปเองได้ à¹à¸•à¹ˆà¹à¸¡à¹‰à¹à¸œà¸¥à¸ˆà¸°à¸«à¸²à¸¢à¹à¸¥à¹‰à¸§ ยังคงมีเชื้อซิฟิลิสในà¸à¸£à¸°à¹à¸ªà¹€à¸¥à¸·à¸­à¸”อยู่ อย่างไรà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ หาà¸à¸œà¸¹à¹‰à¹„ด้รับเชื้อซิฟิลิสเป็นโรคเอดส์อยู่à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸«à¸™à¹‰à¸² à¹à¸œà¸¥à¸—ี่ปราà¸à¸Žà¸ˆà¸°à¸¡à¸µà¸‚นาดใหà¸à¹ˆ à¹à¸¥à¸°à¸à¸”เจ็บมาà¸

 

 

ระยะที่ 2 Secondary Syphilis

 

หาà¸à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¹ˆà¸§à¸¢à¸‹à¸´à¸Ÿà¸´à¸¥à¸´à¸ªà¹„ม่ได้รับà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹ƒà¸™à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹à¸£à¸ จนà¸à¸£à¸°à¸—ั่งล่วงเลยมาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ซิฟิลิสจะเข้าสู่ระยะที่สอง โดยเชื้อจะà¸à¸£à¸°à¸ˆà¸²à¸¢à¹„ปตามà¸à¸£à¸°à¹à¸ªà¹€à¸¥à¸·à¸­à¸” ทำให้เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามข้อ เพราะข้ออัà¸à¹€à¸ªà¸š

 

 

นอà¸à¸ˆà¸²à¸à¸™à¸µà¹‰à¸¢à¸±à¸‡à¸›à¸£à¸²à¸à¸Žà¸­à¸²à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¸„ัภคือ ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ มีผื่นสีà¹à¸”งน้ำตาลขึ้นที่à¸à¹ˆà¸²à¸¡à¸·à¸­ à¸à¹ˆà¸²à¹€à¸—้า à¹à¸¥à¸°à¸­à¸²à¸ˆà¸žà¸šà¹„ด้ทั่วตัว โดยที่ไม่คัน รวมทั้งยังอาจพบผื่นสีเทาในปาภคอ à¹à¸¥à¸°à¸›à¸²à¸à¸¡à¸”ลูภà¹à¸¥à¸°à¸­à¸²à¸ˆà¸žà¸šà¸«à¸¹à¸” Condylomata lata ในบริเวณที่อับชื้น เช่น รัà¸à¹à¸£à¹‰ ทวารหนัภขาหนีบ ระยะนี้จึงอาจเรียà¸à¹„ด้ว่า ระยะเข้าข้อ หรือออà¸à¸”อภอย่างไรà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ อาà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸™à¸‚ั้นนี้จะเป็นอยู่ประมาณ 1-3 เดือนà¹à¸¥à¸°à¸ˆà¸°à¸«à¸²à¸¢à¹„ปได้เอง โดยอาจà¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸‹à¹‰à¸³à¹„ด้ใหม่

 

ระยะที่ 3 Latent Stage หรือ ระยะà¹à¸à¸‡

 

ระยะนี้อาจà¸à¸´à¸™à¹€à¸§à¸¥à¸²à¸™à¸²à¸™à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸›à¸µà¸«à¸¥à¸±à¸‡à¸ˆà¸²à¸à¹„ด้รับเชื้อเลยทีเดียว à¹à¸¥à¸°à¸ˆà¸°à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸£à¸°à¸¢à¸°à¸—ี่ไม่มีอาà¸à¸²à¸£à¹ƒà¸” ๆ ของโรคปราà¸à¸Žà¸­à¸­à¸à¸¡à¸² à¹à¸•à¹ˆà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¹€à¸à¸´à¸”ผื่นได้เหมือนในระยะที่ 2 ดังนั้นà¸à¸²à¸£à¹€à¸ˆà¸²à¸°à¹€à¸¥à¸·à¸­à¸”ไปตรวจเป็นทางเดียวที่จะตรวจสอบได้ว่า เป็นโรคซิฟิลิสหรือไม่ à¹à¸¥à¸°à¸«à¸²à¸à¸ªà¸•à¸£à¸µà¸—ี่มีเชื้อซิฟิลิสเข้าสู่ขั้นที่ 3 นี้เà¸à¸´à¸”ตั้งครรภ์ เชื้อซิฟิลิสจะสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูà¸à¹ƒà¸™à¸„รรภ์ได้

 

ระยะที่ 4 Late Stage (Tertiary)

 

ระยะนี้จะà¸à¸´à¸™à¹€à¸§à¸¥à¸² 2–30 ปี หลังได้รับเชื้อ โดยเชื้อจะเข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ภายใน ทำให้เà¸à¸´à¸”ความผิดปà¸à¸•à¸´ เช่น ซิฟิลิสระบบหัวใจà¹à¸¥à¸°à¸«à¸¥à¸­à¸”เลือด ซิฟิลิสระบบประสาท อาจทำให้ตาบอด หูหนวภà¸à¸£à¸°à¸”ูà¸à¸«à¸±à¸à¹„ด้ง่าย ซึ่งหาà¸à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹„ม่ทัน จะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ถูà¸à¸—ำลายจนไม่สามารถà¸à¸¥à¸±à¸šà¹€à¸›à¹‡à¸™à¸›à¸à¸•à¸´à¹„ด้ ส่วนเด็à¸à¹ƒà¸™à¸„รรภ์ที่ได้รับเชื้อจาà¸à¸¡à¸²à¸£à¸”าà¸à¹‡à¸­à¸²à¸ˆà¹€à¸à¸´à¸”ความผิดปà¸à¸•à¸´ พิà¸à¸²à¸£ เสียชีวิตตั้งà¹à¸•à¹ˆà¹ƒà¸™à¸„รรภ์ หรือเสียชีวิตหลังคลอดได้

 

 

141641btdfv5j1vyb4xtvb.jpg

 

 

(ภาพประà¸à¸­à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸¥à¸°à¸„รทองเนื้อเà¸à¹‰à¸²)

 

 

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น ซิฟิลิส

 

à¸à¸²à¸£à¸ˆà¸°à¸žà¸´à¸ªà¸¹à¸ˆà¸™à¹Œà¸§à¹ˆà¸²à¹€à¸›à¹‡à¸™ ซิฟิลิส หรือไม่ สามารถทำโดยนำน้ำเหลืองจาà¸à¹à¸œà¸¥ หรือผื่นที่ปราà¸à¸Žà¸šà¸™à¸•à¸±à¸§à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¹ˆà¸§à¸¢à¹„ปส่องà¸à¸¥à¹‰à¸­à¸‡ เพื่อหาตัวเชื้อโรค หรืออาจจะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิต่อเชื้อซิฟิลิสà¸à¹‡à¹„ด้

 

à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹‚รคซิฟิลิส

 

ผู้ป่วยโรคซิฟิลิสไม่ต้องà¸à¸±à¸‡à¸§à¸¥à¹„ป เพราะหาà¸à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸žà¸šà¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¹à¸•à¹ˆà¸£à¸°à¸¢à¸°à¸•à¹‰à¸™ ๆ จะสามารถรัà¸à¸©à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¸«à¸²à¸¢à¸‚าดได้ โดยà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸šà¸›à¸£à¸°à¸—านยาปà¸à¸´à¸Šà¸µà¸§à¸™à¸° เพนนิซิลลิน เป็นเวลา 1-3 สัปดาห์ ทั้งนี้ระยะเวลาà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸‚ึ้นà¸à¸±à¸šà¸£à¸°à¸¢à¸°à¸‚องโรคที่เป็นด้วย à¹à¸¥à¸°à¸«à¸²à¸à¸œà¸¹à¹‰à¸›à¹ˆà¸§à¸¢à¸¡à¸µà¸„ู่สมรสà¸à¹‡à¸„วรได้รับà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸„ู่à¸à¸±à¸™

 

 

อย่างไรà¸à¹‡à¸•à¸²à¸¡ à¹à¸¡à¹‰à¸ˆà¸°à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¸«à¸²à¸¢à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸¥à¸±à¸šà¸¡à¸²à¸•à¸£à¸§à¸ˆà¸‹à¹‰à¸³à¸­à¸µà¸à¹ƒà¸™à¸Šà¹ˆà¸§à¸‡à¹à¸£à¸ ทุภๆ 3 เดือนจนครบ 3 ปี เพราะอาจมีเชื้อหลบในà¹à¸­à¸šà¹à¸à¸‡à¸­à¸¢à¸¹à¹ˆ à¹à¸¥à¸°à¸ˆà¸°à¹„ด้à¹à¸™à¹ˆà¹ƒà¸ˆà¸§à¹ˆà¸²à¹‚รคหายขาด ทั้งนี้ ระหว่างà¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸©à¸²à¹‚รคซิฟิลิส ผู้ป่วยต้องปà¸à¸´à¸šà¸±à¸•à¸´à¸•à¸²à¸¡à¸„ำสั่งของà¹à¸žà¸—ย์อย่างเคร่งครัด งดà¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¹€à¸žà¸¨à¸ªà¸±à¸¡à¸žà¸±à¸™à¸˜à¹Œ เพื่อป้องà¸à¸±à¸™à¸à¸²à¸£à¹à¸žà¸£à¹ˆà¹€à¸Šà¸·à¹‰à¸­à¹„ปสู่บุคคลอื่น

 

 

 

 

(ภาพประà¸à¸­à¸šà¸ˆà¸²à¸à¸¥à¸°à¸„รทองเนื้อเà¸à¹‰à¸²)

à¹à¸¥à¹‰à¸§à¸ˆà¸°à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸±à¸™ ซิฟิลิส ได้อย่างไร

 

ที่ทำได้à¹à¸¥à¸°à¸‡à¹ˆà¸²à¸¢à¸—ี่สุดในà¸à¸²à¸£à¸›à¹‰à¸­à¸‡à¸à¸±à¸™à¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¹‚รค ซิฟิลิส นี้à¸à¹‡à¸„ือ ควรป้องà¸à¸±à¸™à¸”้วยà¸à¸²à¸£à¸ªà¸§à¸¡à¸–ุงยางอนามัยทุà¸à¸„รั้งเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ à¹à¸¥à¸°à¹„ม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หาà¸à¸ˆà¸°à¹à¸•à¹ˆà¸‡à¸‡à¸²à¸™à¸•à¹‰à¸­à¸‡à¸ˆà¸¹à¸‡à¸¡à¸·à¸­à¸„นรัà¸à¹„ปตรวจเลือดà¸à¹ˆà¸­à¸™à¹à¸•à¹ˆà¸‡à¸‡à¸²à¸™ เพื่อว่าหาà¸à¸žà¸šà¹ƒà¸„รเป็นโรคนี้จะได้รัà¸à¸©à¸²à¹ƒà¸«à¹‰à¸«à¸²à¸¢à¸‚าดà¸à¹ˆà¸­à¸™

 

 

นอภจาà¸à¸™à¸µà¹‰à¹ƒà¸„รที่มีอาà¸à¸²à¸£à¸œà¸´à¸”ปà¸à¸•à¸´ ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรค ควรรีบไปพบà¹à¸žà¸—ย์เพื่อรับà¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸™à¸´à¸ˆà¸‰à¸±à¸¢à¹‚ดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รัà¸à¸©à¸²à¹‚รคได้ทันท่วงที à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸ˆà¸°à¸ªà¸²à¸¢à¸ˆà¸™à¹€à¸à¸´à¸™à¹€à¸¢à¸µà¸¢à¸§à¸¢à¸²

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...